5 x 20 x 2.82oz.

Sweet white bean paste with Pineapple puree